location: Romsdalen, Norway
program: National tourist routes
client: Norwegian public roads administration
size: Buildings 1200 m2, landscape 150 000 m2
commision type: Invited Competition 1st prize
in cooperation with Multiconsult 13.3 landscaping (2004)
status: Completed, 2012
year: 2004 - 2012


The project enhances the experience of the Trollstigen plateau’s location and nature. Thoughtfulness regarding elements and materials underscore the site’s nature and character, and well-adapted, functional facilities augment the visitor’s experience. The architecture is characterised by clear and precise transitions between planned zones and the natural landscape. Through the notion of water as a dynamic element - from snow, to running and then falling water - and rock as a static element, the project creates a series of prepositional relations that describe and magnify the unique spatiality of the site.Prosjektet sørger for en rikere sted- og naturopplevelse av Trollstigeplatået. Bevissthet rundt arkitektoniske elementer og materialer understreker stedets lynne og karakter, og den besøkendes opplevelse forsterkes gjennom velfungerende og tilpassede publikumsfasiliteter. Arkitekturen preges av tydelige og presise overganger mellom planlagte soner og det naturlige landskapet. Gjennom vann som dynamisk element - fra snø, vi rennende til fallende vann - og fjellmasser som statisk element, søker prosjektet gjennom en serie med preposisjonsforhold å beskrive og forsterke det unike landskapsrommet på stedet.

close details
NATIONAL TOURIST ROUTE TROLLSTIGEN